Azat Rahmanov

Azat Rahmanov

24 makala

Kris we içi gysan iki türkmen
Syýahat

Kris we içi gysan iki türkmen

Öň hem paýlaşypdym, tanamaýanyň bolsa gysgaça tanyşdyraýyn ady Christoph Rehage, Hytaýdan Germaniýa ýöräp barýar. Türkmenistanyň üsti bilen hem geçip gaýtdy. Batumi şäherinde birnäçe sagat oturyp gürrüň etdik. Täsin ýatlamalary bar eken. Ilki bilen aýdan zady şunça gezen ýurtlarynyň arasynda özünde iň täsir galdyrany Türkmenistan. "Gyzlaryňyz gaty owadan eken" diýdi. Bilşiňiz

Tankydy pikirlenmek
Pikir

Tankydy pikirlenmek

Adamyň kämil diýip boljak derejesi barmy? Kämil adamlaryň hiçisi özleriniň kämildigini bilýändir öýdemok. Meniň pikirim, kämilligi kesgitleýän zatlaryň başynda tankydy pikirlenmek gelýär. Tankydy pikirlenmek gysgaça - alýan kararlaryňy ölçäp bilmegi aňladýar. Tankydy pikirlenmegi ösdürmegiň käbir usullary, döredijilik işi bilen meşgullanmak, şübhelenmek, faktlary barlamak, meseläni tertibe salmak. Tankydy pikirlenmegiň kyn tarapy,

Kim kimi ýeňdi?!
Pikir

Kim kimi ýeňdi?!

Ikinji jahan urşunda, Germaniýanyň dolulygyna ýer bilen ýegsan edilen şäherinde ýaşaýaryn. Friedrichshafen şäheri, nemes goşunlarynyň ýaraglary we uçarlarynyň öndürilen ýeri. Häzir hem bu ýerde dünýäniň iň uly awtoulag zapças öndürýän fabrikalarynyň biri bar. Käbir gürrüňlere görä, ellerinde täze ýarag görnüşleriniň çyzgylary taýýar we uruş ýagdaýy dörese, tutuş fabrikalarynda işleýän enjamlaryň,

Garry mamam we Gitler

Garry mamam we Gitler

Bir gün, fizik, himik we rus dili mugallymy daýylarym, üçüsi bile bir motory otlajak bolýarlar. Motor otlananok. Her ýerini barlaýarlar, ýagyny täzeleýärler, arassalaýarlar, garaz hersi öz ugrundan pikirlenip çözgüt gözleýärler emma otlamak başardanok. Çagalarynyň kösenip duranyny gören mamam pahyr durup bilmän: “Benzini gutarandyr şonyňyzyň” diýýär. Üstlerinden güljek bolýandyr öýdüp, bir-birine

Köçeleriň reňkleri - Tbilisi, Gruziýa
Syýahat

Köçeleriň reňkleri - Tbilisi, Gruziýa

Näme üçindir baýlyk diýen söz maňa "köpdürlilik" sözüni ýatladýar. Şonuň üçin bir ýurduň baýlygy hakda oýlanan wagtym onuň köçelerindäki durmuş göz öňüme gelýär. Köpdürlilik, erkin döredijilik, adamlaryň begenji, gynanjy, söýgüsi, ýigrenji, ähli duýgulary ol ýurduň köçelerinde görüp boljagyna ynanýaryn. Bu gün Gruziýada 10-njy günüm. Ýolda, yzda, kafede, hostelde, köçede kime