Gargalar we bilbiller (goşgy)

Olaryňam iki gözi asmanda,Göýä ezelenýär günüň astynda."Al janymy, ga:lmaýyn bu jahanda,Ahmyr çekip bir tilkiniň astynda".

Gargalar we bilbiller (goşgy)
Tilkiler meýdanda şagalaň edýär,
Ezenegni ýere basyp çopanyň.
Gurtlar bir çetde hüňürdäp ýatyr,
Gynanjyna elden giden oljanyň.

Olaryňam iki gözi asmanda,
Göýä ezelenýär günüň astynda.
"Al janymy, ga:lmaýyn bu jahanda,
Ahmyr çekip bir tilkiniň astynda".

Gargalar-da tokaýda şüweleň edýär,
Depesinde galgap sary bilbilleň.
Bilbil öz erkine sazyny çalýar,
Diňlemän olaryň, mojuk aýdymyn.

Bilbiliň owazy, jana ýakymly,
Diňlän lezzet alýar huşun ýitirip.
Gargalaň aýdymy heňe gelenok,
Kör baýguşlar elin çarpýar ýygrylyp.

Belki bir salymlyk sessizlik gerek,
Dymmaly adamzat, tozan - çaňňalak.
Belki-de aýdym aýdýar, bilbil sazyna,
Ýer astynda ygyp ýören tomazak.