Bölüm

Syýahat

Jemi 5 makala

Kris we içi gysan iki türkmen
Syýahat

Kris we içi gysan iki türkmen

Öň hem paýlaşypdym, tanamaýanyň bolsa gysgaça tanyşdyraýyn ady Christoph Rehage, Hytaýdan Germaniýa ýöräp barýar. Türkmenistanyň üsti bilen hem geçip gaýtdy. Batumi şäherinde birnäçe sagat oturyp gürrüň etdik. Täsin ýatlamalary bar eken. Ilki bilen aýdan zady şunça gezen ýurtlarynyň arasynda özünde iň täsir galdyrany Türkmenistan. "Gyzlaryňyz gaty owadan eken" diýdi. Bilşiňiz

Köçeleriň reňkleri - Tbilisi, Gruziýa
Syýahat

Köçeleriň reňkleri - Tbilisi, Gruziýa

Näme üçindir baýlyk diýen söz maňa "köpdürlilik" sözüni ýatladýar. Şonuň üçin bir ýurduň baýlygy hakda oýlanan wagtym onuň köçelerindäki durmuş göz öňüme gelýär. Köpdürlilik, erkin döredijilik, adamlaryň begenji, gynanjy, söýgüsi, ýigrenji, ähli duýgulary ol ýurduň köçelerinde görüp boljagyna ynanýaryn. Bu gün Gruziýada 10-njy günüm. Ýolda, yzda, kafede, hostelde, köçede kime