Gadymy orta asyrlar türkmen däp-dessurlarynda öýünde toý beren beg, myhmanlar iýip içip bolanlaryndan soň aýalyny we çagalaryny alyp daşary çykarlar. Myhmanlara, özlerine degişli bolan ähli öý-goşlary we ir-iýmişleri almalaryna (talaň etmelerine) rugsat bererdiler. Myhmanlar bolsa alan zatlary bilen öý eýesine salam berip hormatyny bildirip gaýdardylar. Bu bolsa döwletli adamlar bilen halkyň arasyndaky ikitaraplaýyn hormat we sylagy aňladýardy. Muny Gorkut ata dessanynda Salyr Gazanyň toýdan soň öýüni talatmagynda hem görýäris.
Häzir bolsa gynansagam ençeme baýlaryň abraýy ýaşyl kagyzdan öte geçmän başlady. Türkmenleriň arasynda paýlaşmak abraý hasaplanýarka, indi etikany zibilde saklamak bilen öwnüp başladyk. Doýmagy bilmän, ejizi talaň etmegi endik edindik. Bu barada geçen asyryň başynda ýaşap geçen türk şahyry Tewfik Fikretiň, häzirki döwri 100 ýyl mundan ozal taryplan goşgusyny Türkmen diline terjime edip paýlaşmak isledim.

Talaňçylar saçagy

Bu saçak ki, eý jenaplar, ýuwdulmaga taýýar,
Törüňize serlen nygmatlar, bu ýurduň jany,
Ölümiň penjesinde millet, azapkeşiň gany.
Ýöne siz çekinmäň, iýiň, ýuwudyň hapyr-hupur.

Iýiň jenaplar iýiň, bu işdä saçagy sizde,
Doýýançaňyz, dykylýançaňyz, ýarylýançaňyz iýiň!

Jenaplar, siz aç, bu sypatyňyzdan belli,
Bu gün dykyp iýiň, ertire galjagy näbelli.
Bu doýurjy tagamlar, siziň bilen galkyndy,
Ýeňşiňiz mukaddesdir, bu hak size saýlandy.

Iýiň jenaplar iýiň, bu işdä saçagy sizde,
Doýýançaňyz, dykylýançaňyz, ýarylýançaňyz iýiň!

Ine törümiz begler, siziňki, näzlenip durmaň,
Nesil-pesil, ar-namys, toý-tomaşa, jaýy-da talaň.
Hemme size jenaplar, mal-mülküm, bolsamam galyň,
Siziňki, siziňki, çekinmäň, taýýar alyň, ýuwdunmaň!

Iýiň jenaplar iýiň, bu işdä saçagy sizde,
Doýýançaňyz, dykylýançaňyz, ýarylýançaňyz iýiň!

Siňdirmesi kyndyr elbet, köp iýmegiň ýok zyýany,
Doýuň, serhoş boluň, ar-alyň, sürüň bu gün döwrany.
Sizi doýurmakdyr, saçagymyzyň bereketdir abraýy,
Baş, bagyr, öýken, ýürek, alyň ähli ganly lokmany.

Iýiň jenaplar iýiň, bu işdä saçagy sizde,
Doýýançaňyz, dykylýançaňyz, ýarylýançaňyz iýiň!

Berer biçäre halkymyz, ählije elde baryny,
Ömrüni, umydyny, maksadyny, myradyny,
Barja rahatlygyny, göwnündäki arzuwyny,
Sat, tala ählisini, pikir etmäň haramyny, halalyny.

Iýiň jenaplar iýiň, bu işdä saçagy sizde,
Doýýançaňyz, dykylýançaňyz, ýarylýançaňyz iýiň!

Bu harmanyň soňy geler, gitmäňkäňiz gapyşdyryň,
Bir görseňiz söner erte, jaýrylan bu günki ojak,
Bu gün siziň garnyňyz aç, çorbalar bolsa gyzgyn,
Iýiň, ýuwudyň, gemriň, gujak-gujak, çanak-çanak.

Iýiň jenaplar siz iýiň, bu gün işdä saçagy sizde,
Doýýançaňyz, dykylýançaňyz, çişýänçäňiz, ýarylýançaňyz, ýolunýançaňyz, dişläp, sorup, gemrip iýiň!