Blogyň Azady

pikirler, hekaýalar we makalalar.

Tankydy pikirlenmek
Pikir

Tankydy pikirlenmek

Adamyň kämil diýip boljak derejesi barmy? Kämil adamlaryň hiçisi özleriniň kämildigini bilýändir öýdemok. Meniň pikirim, kämilligi kesgitleýän zatlaryň başynda tankydy pikirlenmek gelýär. Tankydy pikirlenmek gysgaça - alýan kararlaryňy ölçäp bilmegi aňladýar. Tankydy pikirlenmegi ösdürmegiň käbir usullary, döredijilik işi bilen meşgullanmak, şübhelenmek, faktlary barlamak, meseläni tertibe salmak. Tankydy pikirlenmegiň kyn tarapy,
1 min read
Kim kimi ýeňdi?!
Pikir

Kim kimi ýeňdi?!

Ikinji jahan urşunda, Germaniýanyň dolulygyna ýer bilen ýegsan edilen şäherinde ýaşaýaryn. Friedrichshafen şäheri, nemes goşunlarynyň ýaraglary we uçarlarynyň öndürilen ýeri. Häzir hem bu ýerde dünýäniň iň uly awtoulag zapças öndürýän fabrikalarynyň biri bar. Käbir gürrüňlere görä, ellerinde täze ýarag görnüşleriniň çyzgylary taýýar we uruş ýagdaýy dörese, tutuş fabrikalarynda işleýän enjamlaryň,
1 min read